• svg
 • svg

Контакти

79024, м. Львів, вул. Бескидська, 44 тел.: (032) 224-94-74, факс: (032) 224-92-88

Написати нам

* Please Fill Required Fields *
img

Графік роботи

We are happy to meet you during our working hours. Please make an appointment.

  • svg
  • svg

  Контакти

  79024, м. Львів, вул. Бескидська, 44 тел.: (032) 224-94-74, факс: (032) 224-92-88

  Написати нам

  * Please Fill Required Fields *
  img

  Графік роботи

  We are happy to meet you during our working hours. Please make an appointment.

  Повідомлення про річні загальні збори

  Новини / 27.02.2013

  Публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» повідомляє, що річні загальні збори Товариства відбудуться 29 березня 2013 р. о 12.00

  ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

  Публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» (код за ЄДРПОУ: 05393518, місцезнаходження: 79024, м. Львів, вул. Бескидська, 44)(далі – «Товариство») повідомляє, що річні загальні збори Товариства відбудуться  29 березня 2013 р. о 12.00 за адресою: 79024, м. Львів, вул. Бескидська, б. 44, конференцзал. Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 11-30 до 11-50.

  Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства буде складено станом на 25 березня 2013 року в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

  Для реєстрації акціонерам та їх представникам необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт, свідоцтво про народження дітей, які володіють акціями), представникам акціонерів додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника оформлені відповідно до чинного законодавства України.

  Акціонери  мають можливість ознайомитися з документами, що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного вказаних зборів, у робочі дні за адресою: 79024, м. Львів, вул. Бескидська, б. 44, приймальна з 10-00 до 12-00 год.  Матеріали зборів надаються на письмовий запит акціонера за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу акціонера або його представника, та виписки з рахунку у цінних паперах акціонера, виданої відповідним зберігачем цінних паперів Товариства станом на дату подання письмового запиту. Особа, що відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з зазначеними документами – корпоративний секретар Товариства. Довідка за телефоном: (032)224-92-88

  ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:

  1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду;
  2. Звіт Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Затвердження висновків Ревізора Товариства за звітний період;
  3. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки роботи за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду;
  4. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік;
  5. Про розподіл прибутку або покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2012 році;
  6. Про попереднє схвалення договорів кредиту, договорів застави та договорів іпотеки, сума яких не перевищує50000000 грн. (п’ятдесят мільйонів гривень), які можуть вчинятися Товариством до “29” березня 2014 року;
  7. Про затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства;
  8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства;
  9. Затвердження умов договорів,  що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,  яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради Товариства.

  ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

  фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

  Найменування показника Період
    Попередній 2011 р. Звітний 2012р.
  Усього активів 72622 129139
  Основні засоби 13938 14307
  Довгострокові фінансові інвестиції 1674 1124
  Запаси 21045 14684
  Сумарна дебіторська заборгованість 15095 22026
  Грошові кошти та їх еквіваленти 13 10
  Нерозподілений прибуток 9839 11103
  Власний капітал 12619 13842
  Статутний капітал 438 438
  Довгострокові зобов’язання 1501 21337
  Поточні зобов’язання 36382 32516
  Чистий прибуток (збиток) 8795 1223
  Середньорічна кількість акцій 87574 87574
  Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.) —- —-
  Загальна сума, коштів витрачена на викуп власних акцій протягом періоду —- —-
  Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 697 801

  Повідомлення опубліковано в № 40 «Відомості НКЦПФР» від 27.02.2013 р.

  Голова Правління                                                                   Богоніс М.Я.

  Догори