• svg
 • svg

Контакти

79024, м. Львів, вул. Бескидська, 44 тел.: (032) 224-94-74, факс: (032) 224-92-88

Написати нам

* Please Fill Required Fields *
img

Графік роботи

We are happy to meet you during our working hours. Please make an appointment.

  • svg
  • svg

  Контакти

  79024, м. Львів, вул. Бескидська, 44 тел.: (032) 224-94-74, факс: (032) 224-92-88

  Написати нам

  * Please Fill Required Fields *
  img

  Графік роботи

  We are happy to meet you during our working hours. Please make an appointment.

  Повідомлення про річні Загальні збори Товариства

  Новини / 24.03.2015

  ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

  Публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» (код за ЄДРПОУ: 05393518, місцезнаходження: 79024, м. Львів, вул. Бескидська, 44)(далі – «Товариство») повідомляє, що річні Загальні збори Товариства відбудуться  24 квітня 2015 р. о 12.00 за адресою: 79058, м. Львів, вул. Замарстинівська, б. 112, конференцзал. Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 11-30 до 11-50.

  Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства буде складено станом на 20 квітня 2015 року в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

  Для реєстрації акціонерам та їх представникам необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт, свідоцтво про народження дітей, які володіють акціями), представникам акціонерів додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника оформлені відповідно до чинного законодавства України.

  Акціонери  мають можливість ознайомитися з документами, що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного вказаних зборів, у робочі дні за адресою: 79058, м. Львів, вул. Замарстинівська, б. 112, приймальна з 10-00 до 12-00 год.  Матеріали зборів надаються на письмовий запит акціонера за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу акціонера або його представника. Посадова  особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Голова Правління. Ознайомлення із зазначеними документами здійснюватиме корпоративний секретар Товариства Яницька Х.М. Довідка за телефоном: (032)224-92-88; (067)3917332.

  ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:

  1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду;
  2. Звіт Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Затвердження висновків Ревізора Товариства за звітний період;
  3. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки роботи за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду;
  4. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік;
  5. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2014 році з урахуванням вимог, передбачених законом;
  6. Про попереднє схвалення значних правочинів, а саме договорів кредиту, договорів застави та договорів іпотеки, сума яких не перевищує 50  відсотків вартості активів  останньої   річної   фінансової   звітності, які можуть вчинятися Товариством до “24” квітня 2016 року;
  7. Про обрання Ревізора Товариства;
  8. Про затвердження умов договору, що укладатимуться з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором Товариства;
  9. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради  Товариства;
  10. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства;
  11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства;
  12. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства;
  13. Про затвердження Принципів корпоративного управління Товариства.

   

  ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

  фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

  Найменування показника Період
    Звітний 2014 р. Попередній 2013р.
  Усього активів 158328 110065
  Основні засоби 12536 13596
  Довгострокові фінансові інвестиції 1027 1190
  Запаси 115091 57456
  Сумарна дебіторська заборгованість 25691 28755
  Грошові кошти та їх еквіваленти 1 4254
  Нерозподілений прибуток 14735 15642
  Власний капітал 17291 18198
  Статутний капітал 438 438
  Довгострокові зобов’язання 121962 63711
  Поточні зобов’язання 19075 28156
  Чистий прибуток (збиток) (907) 6596
  Середньорічна кількість акцій 87574 87574
  Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.)
  Загальна сума, коштів витрачена на викуп власних акцій протягом періоду
  Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 625 609

  Інформація для акціонерів Товариства!

  З 12.10.2014 р. набув чинності Закон України „Про депозитарну систему України”, який зобов’язує всіх акціонерів до 12.10.2014 р. звернутись до депозитарної установи і укласти з нею від власного імені договір про обслуговування свого рахунку у цінних паперах, на якому зберігаються акції акціонера.

  Обраною Товариством депозитарною установою є ПАТ „Універсал Банк”, код ЄДРПОУ 21133352, яка знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Федьковича, 51.

  Акціонер має право укласти договір з іншою депозитарною установою.

  Якщо договір до 12.10.2014 р. акціонером не  укладений, то його акції не зможуть бути враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства.

  Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

  Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано у виданні Бюлетень «Цінні папери України», номер 51 від 23.03.2015 року.

  Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

  24.03.2015

  Голова Правління

  ПАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ”                                                  Артемович В.І.

   

  Догори