• svg
 • svg

Контакти

79024, м. Львів, вул. Бескидська, 44 тел.: (032) 224-94-74, факс: (032) 224-92-88

Написати нам

* Please Fill Required Fields *
img

Графік роботи

We are happy to meet you during our working hours. Please make an appointment.

  • svg
  • svg

  Контакти

  79024, м. Львів, вул. Бескидська, 44 тел.: (032) 224-94-74, факс: (032) 224-92-88

  Написати нам

  * Please Fill Required Fields *
  img

  Графік роботи

  We are happy to meet you during our working hours. Please make an appointment.

  Повідомлення про річні загальні збори акціонерів

  Новини / 24.03.2014

  ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

  Публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» (код за ЄДРПОУ: 05393518, місцезнаходження: 79024, м. Львів, вул. Бескидська, 44)(далі – «Товариство») повідомляє, що річні Загальні збори Товариства відбудуться  25 квітня 2014 р. о 12.00 за адресою: 79024, м. Львів, вул. Бескидська, б. 44, конференцзал. Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 11-30 до 11-50.

  Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства буде складено станом на 21 квітня 2014 року в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

  Для реєстрації акціонерам та їх представникам необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт, свідоцтво про народження дітей, які володіють акціями), представникам акціонерів додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника оформлені відповідно до чинного законодавства України.

  Акціонери  мають можливість ознайомитися з документами, що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного вказаних зборів, у робочі дні за адресою: 79024, м. Львів, вул. Бескидська, б. 44, приймальна з 10-00 до 12-00 год.  Матеріали зборів надаються на письмовий запит акціонера за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу акціонера або його представника, та виписки з рахунку у цінних паперах акціонера, виданої відповідним зберігачем цінних паперів Товариства станом на дату подання письмового запиту. Особа, що відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з зазначеними документами – корпоративний секретар Товариства. Довідка за телефоном: (032)224-92-88

  ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:

  1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду;
  2. Звіт Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Затвердження висновків Ревізора Товариства за звітний період;
  3. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки роботи за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду;
  4. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік;
  5. Про розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2013 році з урахуванням вимог, передбачених законом;
  6. Про попереднє схвалення значних правочинів, а саме договорів кредиту, договорів застави та договорів іпотеки, сума яких не перевищує 50  відсотків вартості активів  останньої   річної   фінансової   звітності, які можуть вчинятися Товариством до “25” квітня 2015 року.

  ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

  фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

  Найменування показника Період
   

   

  Звітний 2013 р. Попередній 2012р.
  Усього активів 110065 129139
  Основні засоби 13596 13895
  Довгострокові фінансові інвестиції 1190 6981
  Запаси 57456 71943
  Сумарна дебіторська заборгованість 28755 22027
  Грошові кошти та їх еквіваленти 4254 10
  Нерозподілений прибуток 15642 8863
  Власний капітал 18198 11602
  Статутний капітал 438 438
  Довгострокові зобов’язання 63711 82781
  Поточні зобов’язання 581 739
  Чистий прибуток (збиток) 6596 113
  Середньорічна кількість акцій 87574 87574
  Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.)
  Загальна сума, коштів витрачена на викуп власних акцій протягом періоду
  Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 609 801

  Повідомлення про проведення Загальних зборів від 25.04.2014р. опубліковано у «Бюлетень. Цінні папери України» № 54 від 24.03.2014р.

  Інформація для акціонерів Товариства!

  З 12.10.2013 р. набув чинності Закон України „Про депозитарну систему України”, який зобов’язує всіх акціонерів протягом року (з 12.10.2013 р. до 12.10.2014 р.) звернутись до депозитарної установи і укласти з нею від власного імені договір про обслуговування свого рахунку у цінних паперах, на якому зберігаються акції акціонера.

  Обраною Товариством депозитарною установою є ПАТ „Універсал Банк”, код ЄДРПОУ 21133352, яка знаходиться за адресою: м.. Львів, вул.Федьковича, 51.

  Акціонер має право укласти договір з іншою депозитарною установою.

  Якщо договір до 12.10.2014 р. акціонером не буде укладений, то його акції не зможуть бути враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства.

  Голова Правління                                                               Артемович В.І.

  Догори