• svg
 • svg

Контакти

79024, м. Львів, вул. Бескидська, 44 тел.: (032) 224-94-74, факс: (032) 224-92-88

Написати нам

* Please Fill Required Fields *
img

Графік роботи

We are happy to meet you during our working hours. Please make an appointment.

  • svg
  • svg

  Контакти

  79024, м. Львів, вул. Бескидська, 44 тел.: (032) 224-94-74, факс: (032) 224-92-88

  Написати нам

  * Please Fill Required Fields *
  img

  Графік роботи

  We are happy to meet you during our working hours. Please make an appointment.

  Повідомлення акціонерів про проведення річних Загальних зборів ПАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” 26.04.2016 року

  Новини / 25.03.2016
   Шановні акціонери!

  Публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» (код за ЄДРПОУ: 05393518, місцезнаходження: 79024, м. Львів, вул. Бескидська, 44)(далі – «Товариство») повідомляє, що річні Загальні збори Товариства відбудуться 26 квітня 2016 р. о 12.00 за адресою: 79058, м. Львів, вул. Замарстинівська, б. 112, конференцзал. Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 11-30 до 11-50.

  Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства буде складено станом на 20 квітня 2016 року в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

  Для реєстрації акціонерам та їх представникам необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт, свідоцтво про народження дітей, які володіють акціями), представникам акціонерів додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника оформлені відповідно до чинного законодавства України.

  Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного вказаних зборів, у робочі дні за адресою: 79058, м. Львів, вул. Замарстинівська, б. 112, приймальна з 10-00 до 12-00 год. або на веб сайті Товариства: ekodim.ua. Матеріали зборів надаються на письмовий запит акціонера за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу акціонера або його представника. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Голова Правління.

  Довідка за телефоном: (032)224-92-88; 252-10-01; (067)3917332.

  ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:

  1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду;

  2. Звіт Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Затвердження висновків Ревізора Товариства за звітний період;

  3. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки роботи за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду;

  4. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік;

  5. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2015 році з урахуванням вимог, передбачених законом;

  6. Про попереднє схвалення значних правочинів, а саме договорів кредиту, договорів застави та договорів іпотеки, сума яких не перевищує 50 відсотків вартості активів останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятися Товариством до “26” квітня 2017 року;

  7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;

  8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства;

  9. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

  ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

  фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

  Найменування показника

  Період

  Звітний 2015 р.

  Попередній 2014р.

  Усього активів

  230835

  158328

  Основні засоби

  11226

  12536

  Довгострокові фінансові інвестиції

  62

  1027

  Запаси

  119884

  115091

  Сумарна дебіторська заборгованість

  92798

  25691

  Грошові кошти та їх еквіваленти

  533

  1

  Нерозподілений прибуток

  16764

  14735

  Власний капітал

  19288

  17291

  Статутний капітал

  438

  438

  Довгострокові зобов’язання

  131106

  121962

  Поточні зобов’язання

  80441

  19075

  Чистий прибуток (збиток)

  1997

  (907)

  Середньорічна кількість акцій

  87574

  87574

  Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.)

  Загальна сума, коштів витрачена на викуп власних акцій протягом періоду

  Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

  575

  625

  Повідомлення опубліковано в виданні Бюлетень “Бюлетень. Цінні папери України”, номер 54 від 25.03.2016р.

  Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

  Голова Правління ПАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” Артемович І.В.

  25.03.2016р.

  (протокол засідання Наглядової Ради опубліковано в розділі “протоколи Наглядової Ради”

  Догори